آیا می دانستید؟

استفاده از سلاحهای شیمیایی در طول جنگ تحمیلی (1367-1359) توسط عراق،بیش از یکصد هزار مجروح و شهید در بین نظامیان و مردم بی دفاع کشورمان به جای گذاشته است. گازهای ارگانوفسفره (عوامل اعصاب) و تاول زا (گاز خردل) در طول جنگ به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفتند. پس از جنگ اول جهانی این اولین بار بود که از سلاحهای شیمیائی بصورت وسیع در جنگ استفاده میشد و این موضوع آشکارا مغایر با پروتکل 1925 ژنو بود. 
علاوه بر رزمندگان ، مردم بی دفاع شهرها و روستاهای مرزی نیز بارها مورد تهاجم این سلاحها قرار گرفتند در این بین شهر سردشت با جمعیتی حدود 12 هزار نفر یکی از نقاطی بود که در هفتم تیر ماه 1366 مورد بمباران شیمیایی با عامل خردل قرارگرفت.

خطا
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM avhe2_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by AND (contact.language in ('fa-IR','*') OR contact.language IS NULL)) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM avhe2_content AS a LEFT JOIN avhe2_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN avhe2_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN avhe2_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN avhe2_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN avhe2_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM avhe2_categories AS cat JOIN avhe2_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN avhe2_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-08-04 01:15:53') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-08-04 01:15:53') AND a.language in ('fa-IR','*') ORDER BY c.lft, a.created DESC , a.created DESC LIMIT 12, 6 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM avhe2_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by AND (contact.language in ('fa-IR','*') OR contact.language IS NULL)) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM avhe2_content AS a LEFT JOIN avhe2_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN avhe2_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN avhe2_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN avhe2_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN avhe2_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM avhe2_categories AS cat JOIN avhe2_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN avhe2_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2015-08-04 01:15:53') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2015-08-04 01:15:53') AND a.language in ('fa-IR','*') ORDER BY c.lft, a.created DESC , a.created DESC

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/scwvs/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/scwvs/public_html/libraries/joomla/database/database/mysql.php on line 383

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/scwvs/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/scwvs/public_html/components/com_content/models/articles.php on line 491

Warning: mysqli_query(): (HY000/1030): Got error 28 from storage engine in /home/scwvs/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 382

Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, boolean given in /home/scwvs/public_html/libraries/joomla/database/database/mysqli.php on line 263

ما 3 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم